साखर आयात/निर्यात

ऊसविकास योजना

साखर निर्यात केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार निर्यातीसाठी साखर कोटी (ला. मे. ट.) साखर कारखाने संख्या
(सहकारी /खाजगी)
प्रत्यक्ष निर्यात केलेल्या
साखरेचे प्रमाण (ला.मे.ट.)
शिल्लक प्रमाण (ला.मे.ट.)
19 एप्रिल,2011 रोजीची
अधिसूचना
1.58 166 1.12 0.46
28 जून 2011 रोजीची
अधिसूचना
1.71 166 0.49 1.22
19 ऑगस्ट 2011 रोजीची
अधिसूचना
1.71 166 1.3 0.4
2 डिसेंबर 2011 रोजीची
अधिसूचना
3.42 166 - -