सांख्यिकी शाखा

श्रीमती सुषमा जाधव 
सांख्यिकी शाखा
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041
ई-मेल :
asstdir.stat@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
31 मे, 1975
शैक्षणिक पात्रता :
एम. एस्. सी. (सांख्यिकी), बी. एड.

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • संशोधन अधिकारी, सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी नागपुर विभाग
  • सांख्यिकी अधिकारी, उपसंचालक आरोग्य विभाग, कोल्हापुर मंडळ.
  • सहा. संख्याशास्त्रज्ञ, सहकार आयुक्तालय, पुणे
  • उपसंचालक (सांख्यिकी), रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालय, नवी मुंबई 

भूमिका :

  • सहकारी साखर कारखान्यांच्या विविध सांख्यिकी माहितीचे संकलन आणि एकत्रीकरण.
  • पाक्षिक ऊस दर देयबाकी अहवालांचे एकत्रीकरण.
  • ई प्रशासन आणि संगणकीकरणाशी संबंधीत कामे.
i cheated on my wife now what how do you know your wife cheated on you my wife cheated on me now what do i do