साखर आयुक्त


शेखर गायकवाड
श्री.शेखर गायकवाड (भा.प्र.से)
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,
दूरध्वनि क्र.
(020) 25538307
ई-मेल
com.pune@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख
14 मे,1963
शैक्षणिक पात्रता
एम.एस.सी. (कृषी), एम.ए.(समाजशास्त्र), एम.ए. (तत्वज्ञान), एल.एल.बी.

भूषवलेली पदे:

  • संचालक, भुजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे
  • जिल्हाधिकारी, सांगली
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, ठाणे
  • सहसचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, मुंबई
  • निबंधक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे