साखर आयुक्त


शेखर गायकवाड
श्री.शेखर गायकवाड (भा.प्र.से)
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,
दूरध्वनि क्र.
(020) 25538307
ई-मेल
commissioner.sugar@gmail.com
जन्मतारीख
13 मे,1963
शैक्षणिक पात्रता
एम.एस.सी.(कृषी)
एम.ए. (समाजशास्त्र)
एम.ए (तत्वज्ञान)
एल.एल.बी.(जनरल)

भूषवलेली पदे:

  • महानगर पालिका आयुक्त, पुणे
  • साखर आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य
  • संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे
  • जिल्हाधिकारी, सांगली