लेखापरिक्षण शाखा


श्री राजेश जाधवर
श्री राजेश जाधवर
सहनिबंधक, (लेखापरीक्षण)
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-44
ई-मेल :
jtdir.audit@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
20 जुलै, 1971
शैक्षणिक पात्रता :
एम. एस्सी. (कृषी)

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण) सहकार आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
  • सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण) तथा सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय लेखा समिती, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

भूमिका :

  • वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम तयार करणे.
  • वैधानिक/चाचणी/फेर लेखापरीक्षेची कारवाईसाठी सादर करणे.
  • लेखापरीक्षा शुल्क वसुली व आकडेवारी संकलित करणे.
  • सहकारी साखर कारखान्याचे वेगवेगळे आर्थिक प्रकरणाची छाननी.
  • दोष दुरुस्ती अहवाल सहकारी साखर कारखान्याकडून आल्यावर त्यावरील पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करणे.
  • लेखापरीक्षा विषयक माहितीचे संकलन व सादरीकरण.
aids symptom megaedd.com early symptoms of hiv in women