लेखा शाखा


श्रीमती आरती बी. ढवळे
श्रीमती आरती बी. ढवळे
लेखा अधिकारी
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-44
ई-मेल :
commsugar.lekha@gmail.com
जन्मतारीख :
10/07/1984
शैक्षणिक पात्रता :
एम. एस्सी. (कृषी)

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • लेखा अधिकारी, पुणे महानगरपालिका, पुणे
  • सहकार अधिकारी श्रेणी - I
  • सहकार अधिकारी श्रेणी - II

भूमिका:

  • साखर आयुक्तालयातील कर्मचा-यांचे वेतन /लाभ/निवृत्तीवेतन संदर्भातील कामे.
  • वार्षिक/ सुधारित अर्थसंकल्प तयार करणे.
  • योजनांतर्गत योजना व योजनेतर योजना खर्चाशी संबंधित कामे.
  • लेख्यांचा मेळ घालणे.