लेखा शाखा


Shri Manoj P. Hinge

श्री. मनोज पोपट हिंगे

लेखा अधिकारी
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-44
ई-मेल :
commsugar.lekha@gmail.com
जन्मतारीख :
03/08/1985
शैक्षणिक पात्रता :
एम. एस्सी. (कृषी) एम कॉम

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • लेखा अधिकारी, राष्टीय फलोत्पादन अभियान पुणे
  • लेखा अधिकारी ,आरोग्य व कुटूंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र पुणे

भूमिका:

  • साखर आयुक्तालयातील कर्मचा-यांचे वेतन /लाभ/निवृत्तीवेतन संदर्भातील कामे.
  • वार्षिक/ सुधारित अर्थसंकल्प तयार करणे.
  • योजनांतर्गत योजना व योजनेतर योजना खर्चाशी संबंधित कामे.
  • लेख्यांचा मेळ घालणे.