सांख्यिकी शाखा

i cheated on my husband with my ex why would my husband cheat should i tell my husband i cheated on him

श्री सुनिल जाधव
संख्याशास्त्रज्ञ (उपसंचालक)
दूरध्वनि क्र.: 020-25538041
ई-मेल : stat.officer@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख : 1 जुन ,1968
शैक्षणिक पात्रता : एम. एस्. सी. (गणित), .

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • प्रशासकिय अधिकारी व सांख्यिकी अधिकारी आरोग्य विभाग महाराष्ट् शासन
  • जिल्हा नियोजन अधिकारी ठाणे
  • जिल्हा नियोजन अधिकारी रायगड
  • ..

भूमिका :

  • सहकारी साखर कारखान्यांच्या विविध सांख्यिकी माहितीचे संकलन आणि एकत्रीकरण.
  • पाक्षिक ऊस दर देयबाकी अहवालांचे एकत्रीकरण.
  • ई प्रशासन आणि संगणकीकरणाशी संबंधीत कामे.