सांख्यिकी शाखा

i cheated on my husband with my ex why would my husband cheat should i tell my husband i cheated on him

श्री म. का. भांगे
संख्याशास्त्रज्ञ (उपसंचालक)
दूरध्वनि क्र.: 020-25538041
ई-मेल : stat.officer@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख : 05 ऑगस्ट,1968
शैक्षणिक पात्रता : एम. एस्. सी. (सांख्यिकी), बी. एड.

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • जिल्हानियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली
  • जिल्हानियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली
  • जिल्हानियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद
  • संशोधन अधिकारी, वर्ग-1, मुख्य अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण), पुणे

भूमिका :

  • सहकारी साखर कारखान्यांच्या विविध सांख्यिकी माहितीचे संकलन आणि एकत्रीकरण.
  • पाक्षिक ऊस दर देयबाकी अहवालांचे एकत्रीकरण.
  • ई प्रशासन आणि संगणकीकरणाशी संबंधीत कामे.