प्रादेशिक सहसंचालक (कोल्हापूर)


श्री नरेन्द्र रामचंद्र निकम
श्री नरेन्द्र रामचंद्र निकम
प्रादेशिक सहसंचालक (कोल्हापूर)
दूरध्वनि क्र.:
(0231)2640400
ई-मेल :
rjd.kop@gmail.com
जन्मतारीख :
15 सप्टेंबर, 1962
शैक्षणिक पात्रता :
एम.एस्सी (कृषी), जी.डी.सी.ए., एच.डी.सी.एम.

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • प्रादेशिक उपसंचालक (वस्त्रोद्योग ), नागपूर
  • उपसंचालक (सहकार) आदिवासी विकास
  • जिल्हा उपनिबंधक ( सहकारी संस्था ),लातूर
  • उपनिबंधक ( सहकारी संस्था ) डी विभाग, मुंबई
  • जिल्हा उपनिबंधक ( सहकारी संस्था )4, मुंबई
  • जिल्हा उपनिबंधक ( सहकारी संस्था ), हिंगोली
  • खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री ( कृषी, पणन, पाणीपुरवठा) मंत्रालय, मुंबई