प्रादेशिक सहसंचालक (औरंगाबाद)


श्रीमती निलिमा व्ही. गायकवाड
श्रीमती निलिमा व्ही. गायकवाड
प्रादेशिक सहसंचालक (औरंगाबाद)
दूरध्वनि क्र.:
(0240)-2331470
ई-मेल :
rjtdir.aurangabad@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
19.05.1976
शैक्षणिक पात्रता :
एम.एस्सी.(फिजीक्स)

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ता.कराड, जि.सातारा
  • उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर
  • प्रादेशिक उपसंचालक (वस्त्रोदयोग), मुंबई
  • सहनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई