आयुक्तांचे आदेश

 
दस्तऐवज नावदिनांकदस्तऐवज पाथआकार
राज्यातील ससाकांचे बहुराज्यीय ससाकात रुपांतर करणेबाबत प्राप्त प्रस्तावाच्या छाननीकरीता मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणेकरीता समिती गठीत करणेबाबत.
aids symptom what are hiv symptoms early symptoms of hiv in women
i cheated on my wife now what how do you know your wife cheated on you my wife cheated on me now what do i do
14/02/2014 0.92
सहकारी साखर कारखान्यांची नक्त मुल्य गणना करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत.
aids symptom what are hiv symptoms early symptoms of hiv in women
31/01/2013
सन 2012-13 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियंत्रण आयोग यांचे वीजदराबाबत. प्र. क्र. 10/2012 30/03/2012
सहकारी साखर कारखान्यांकडील अनावश्यक व निरुपयोगी वस्तुंच्या विक्रीस मान्यता देणेबाबत.
i cheated on my husband with my ex how to tell my husband i cheated should i tell my husband i cheated on him
i cheated on my wife now what how do you know your wife cheated on you my wife cheated on me now what do i do
07/02/2011
सहकारी साखर कारखान्यांनी आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता घेणेबाबत. 22/11/2005
सहकारी साखर कारखान्यांच्या अधिकारी/पदाधिकारी यांचे परदेश दौऱ्यास मान्यता देणेबाबत मार्गदर्शक तत्वे 30/07/2004
सहवीज निर्मिती धोरणाबाबत आदेश 30/03/1996