शासन निर्णय

 

दस्तऐवज नावदिनांकदस्तऐवज पाथआकार
भाडेतत्वावर निकष शुध्दीपत्रक 2020-09-08 3.15
भाडेतत्व निकष 2020-09-04 3.16
ऊस पिकासाठी सूक्ष्म सिंचन योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 2018-09-12 3.11
ऊस पिकासाठीच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत कर्ज पुरवठ्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकाचा समावेश करण्याबाबत 2018-07-31 0.15
ऊस पिकासाठीच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कार्यपध्दती 2018-04-27 0.28
ऊस पिकासाठी सूक्ष्म सिंचन योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 2017-07-24 0.24
अघिसूचना 14 मार्च 2017 2017-05-15 0.65
शा.नि. 12.01.17 - महाराष्ट्र साखर कारखाना कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी त्रिपक्षीय समितीने सादर केलेल्या अहवालावर कार्यवाही करणयाबाबत. New 2017-02-18 0.24
शासकीय राजपत्र - 24-08-2016 - औद्योगिक उद्योजक अंमलबजावणी करण्याची कालमर्यादा 2016-08-24 0.16
सहकारी संस्थाच्या निवडणुकीबाबत शासन आदेश - दि. 13-05-2016 2016-05-13 0.05
123456789