विधी/उपविधी/अधिनियम/राजपत्रे

दस्तऐवज नावदिनांकदस्तऐवज पाथआकार
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73अअअ मध्ये पोटकलम (2) ऐवजे परंतुके समाविष्ट करणेबाबत New 18/02/2017 2.16
महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊस दराचे विनियमन नियम, 2016_(Marathi) 16/02/2016 0.28
महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊस दराचे विनियमन नियम, 2016_(English) 16/02/2016 0.34
महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्याय आलेल्या) ऊसदराचे विनियमन अधिनियम, 2013 - इंग्रजी 01/02/2014 0.41
महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्याय आलेल्या) ऊसदराचे विनियमन अधिनियम, 2013 - मराठी 01/02/2014 0.33
सहकारी साखर कारखान्यांसाठी आदर्श उपविधी 04/04/2013
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960
i cheated on my wife now what go my wife cheated on me now what do i do
30/04/2012
ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 30/04/2012
ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 अन्वये हवाई अंतराबाबत अधिसूचना 03/12/2011
साखर कारखान्यांकडुन देय असलेले रास्त व वाजवी मुल्य निश्चित करणेबाबत 25/02/2011