परिपत्रके

दस्तऐवज नावदिनांकदस्तऐवज पाथआकार
हमी भावापेक्षा कमी दराने साखर विक्री केल्यास व दरमहा साखर कोटा मर्यादेचे उल्लंघन केल्यास कडक कारवाई करणेबाबत. 10/02/2021 2.00
मैदान,हॉल दर निश्चिती परिपत्रक 23/09/2020 0.65
सन 2020-21 मध्ये गाळप होणा-या उसाकरीता निश्च‍ित केलेल्या FRP दराबाबत 22/09/2020 2.68
ऊस दर देय बाकी अहवाल 15.9.2020 ऊस गाळप अहवाल 15.9.202007.2020ल 15.07.2020 17/09/2020 6.51
ऊस गाळप परवाना अर्ज परिपत्रक 15/07/2020 2.46
शासकीय अर्थसहाय्य वसुली कलम 155 27/09/2019 27/09/2019 0.25
ऊस तोडणी मजुरांसाठी सोई सुविधा करिताचे परिपत्रक 23/07/2019 1.89
ऊस गाळप परवाना अर्ज परिपत्रक 22/07/2019 1.09
परिव्यय व उर्जा लेखापरीक्षणासाठी अर्हताधारक लेखापरीक्षकाची नामतालिका प्रसिद्ध करणेबाबतचे परिपत्रक दि. 01-04-2019 01/04/2019 1.96
परिपत्रक - सहकारी साखर कारखान्यांना नॉन क्रिटीकल मशिनरी व सुटे भाग यांचे पुरवठादार नोंदणीबाबत New 21/02/2019 0.64